Rejestracja  | Zaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Wzór Karty ID dla Gromady
Autor Wiadomość
Loleczka 
Weteran
dziecko losu


Wiek: 27
Dołączyła: 19 Sty 2010
Posty: 1180
Skąd: z bajki
Wysłany: 2010-10-05, 19:48   Wzór Karty ID dla Gromady

Zanim tu cokolwiek napiszecie, prosz? o bardzo uwa?ne przeczytanie TEGO TEMATU.

A potem TEGO .

Jak ju? si? z nimi zapoznacie, to równie bardzo prosz?, o równie uwa?ne przeczytanie tego co poni?ej.

W tym temacie, pod tym postem, znajdziecie wzrór Karty ID dla Zmiennokszta?tnych. Wype?niacie go zgodnie z wytycznymi (w razie w?tpliwo?ci nie ba? sie pyta?), a potem swoj? gotow? Kart? wklejacie w tym temacie. Ja, poprzez edycj? Waszego postu z ow? Kart?, b?d? dopisywa? adnotacje co trzeba zmieni? lub poprawi?. Chyba, ?e Karta b?dzie bezb??dna, wtedy wydziele z niej osobny temat. Tak czy inaczej o ka?dym moim dzia?aniu z Wasz? kart? poinformuje Was za pomoc? Prywatnych Wiadomo?ci (PW).

Je?li nie oddacie swojej Karty do akceptacji w deklarownym terminie i nie poinformujecie mnie o opó?nieniu, to przykro mi bardzo, ale posta? Wam przepada. Dostanie j? kto? inny.
_________________
Jestem sobą. A kim innym powinnam być? Przecież nie zmienię się w ciebie.
 
     
Loleczka 
Weteran
dziecko losu


Wiek: 27
Dołączyła: 19 Sty 2010
Posty: 1180
Skąd: z bajki
Wysłany: 2010-10-05, 19:53   

Oto wzór na kart? Gromady:


Imi? i nazwisko:
Podajemy prawdziwe imi? i nazwisko postaci, a tak?e i drugie imi? je?li takowe si? pojawi?o. Je?li nie zosta?o podane które? (imie b?d? nazwisko) wpisujemy tylko jedno. Obok w nawiasie kwadratowym [] podajemy skrót tytu?u ksi??ki i stron?, na której ta informacja sie pojawi?a po raz pierwszy.
PRZYK?AD:
Curran [ MK - 50 str ]
Przy czym MK - oznacza Magia K?sa, MP - Magia Parzy, a MU - Magia Uderza

Pseudonimy / Inne nazwiska:
Czyli pod jakimi innymi 'nazwami' jest znany bohater. Obok w nawiasie kwadratowym [] podajemy skrót tytu?u ksi??ki i stron?, na której ta informacja sie pojawi?a po raz pierwszy.

P?e?:
kobieta/m??czyzna

Rasa:
Zmiennokszta?tny w tym wypadku, do jakiego klanu nale?y, przy czym uwzgl?daniamy tu opis zwierz?cej formy bohatera. Cytujemy w punktach fragmenty ksi??ek odpowiadaj?ce opisowi. Obok w nawiasie kwadratowym [] podajemy skrót tytu?u ksi??ki i stron?, na której ta informacja sie pojawi?a po raz pierwszy.
Wiek:
Cz?sto jest tak, ?e na podstawie informacji z ksi??ki mo?emy wyliczy? wiek bohatera. Je?li jeste?my pewni swoich oblicze? to wpisujemy wiek z adnotacj?, ?e w ksi??ce nie jest to napisane wprost i cytujemy fragmenty ksi??ki, które wskazuj? na taki, a nie inny przedzia? wiekowy. Jednak bierzcie w swoich obliczeniach poprawk? na to, ?e interesuje Was wiek bohatera najbardziej aktualny, czyli na chwil? obecn? ten z ko?ca Magia Uderza. Je?li za? dysponujemy konkretn? informacj? na temat wieku bohatera, tyle tylko, ?e z Magia K?sa, b?d? z magia Parzy, to te? wpisujemy z adnotacj?, w której ksi??ce posta? mia?a w?a?nie tyle lat. Je?li nie ma takiej informacji, a wieku nie da si? wyliczy?, za to traficie na stwierdzenie np 'wygl?da? na dwadzie?cia lat' albo 'mia? co? ko?o czterdziestki', to tak?e tu wpisujecie taki cytat. Obok w nawiasie kwadratowym [] podajemy skrót tytu?u ksi??ki i stron?, na której ta informacja sie pojawi?a po raz pierwszy.

Data Urodzin:
Tu z kolei tylko konkretne informacje. Je?li w ksi??ce nie pad?y to zostawiacie puste. No chyba, ?e trafi si? co? typu: ''przyszed? na ?wiat ko?o 1876 roku''. Wtedy to cytujecie. Obok niezmiennie nawias, skrót ksi??ki i strona.

Miejsce Urodzenia:
Tak samo jak w punkcie wy?ej.

Rodzice:
Matka:
Ojciec:
Interesuj? Was tu tylko biologiczni rodzice bohatera. Je?li znane jest imi? tylko jednego to wpisujecie tylko jedno. Je?li ?adnego, to zostawiacie puste. Chyba, ?e by?o o nich wspomniane ale nie pad?o imie, wtedy cytujecie to co wspomniane. Nawiasy jak zawsze.

Dzieci:
Naszego bohatera. Czy posiada czy nie, je?li tak, to wypisujemy jedno pod drugim (je?li wi?cej ni? jedno). Interesuj? was tu tylko osoby spokrewnione, ?adne przybrane dzieci, tylko te biologiczne, krew z krwi.

Inni cz?onkowie rodziny:
Wypisujecie jedno pod drugim je?li jest ich du?o, poprzedzaj?c ich imiona nawiasem z wpisem okre?laj?cym stopie? pokrewi?stwa.
PRZYK?AD:
(Siostra) Zosia
(Brat) Jan
(Wuj) Witold
Interesuj? Was tu tylko osoby spokrewnione, ?adne przybrane matki, ani doszywani bracia, tylko krew z krwi. Je?li bohater nie posiada rodze?stwa to piszecie, ?e nie ma, ale tylko wtedy kiedy taka informacja jest wyra?nie napisana w ksi??ce. Je?li jej nie ma to zostawiacie puste. Je?li za? pad?a informacja, ?e rodze?stwo (czy inny krewny) jest, ale nie pad?y imiona, to tylko dajecie adnotacje w nawiasach i cytujecie to co o nich wsponiano.

Partner/Partnerka:
Ten ?yciowy. Tu uwzgl?dniamy zarówno obecnych jak i by?ych partnerów/partnerki bohatera, poprzedaj?c jego imi? odpowiedni? adnotacj? w nawiasie.
PRZYK?AD:
(M??) Zenon
(Ex-?ona) Marysia
(Dziewczyna) Józia
(Ex-ch?opak) Marian
I tylko potwierdzone, oficjalne zwi?zki. Nie ?adne domys?y ani Wasze pobo?ne ?yczenia Je?li bohater nie posiada prtnera/partnerki to wpisujecie: "Singiel", ale tylko wtedy kiedy taka informacja jest wyra?nie napisana w ksi??ce. Je?li jej nie ma, to zostawiacie puste. Je?li za? pad?a informacja, ?e partner/partnerka jest/by?, ale nie pad?y imiona, to tylko dajecie adnotacje w nawiasach i cytujecie to co o nich wsponiano. A nawiasy z adnotacj? odno?nie ksi??ki i strony obowi?zuj? tak samo w ka?dym punkcie.

Inni powi?zani:
Tu wszelkie doszywane rodze?stwa, adoptowane dzieci, przybrane matki i ojczymowie. Post?pujecie z nim tak jak w punkcie wy?ej, w nawiasach okre?laj?c stopie? powinowactwa.
PRZYK?AD:
(Ojczym) Wiesiek
(Przybrana matka) Czesia
(Te??) Genio
(Szwagierka) Fruzia

Miejsce zamieszkania:
By?e:
Obecne:
Wszystko co nam wiadmo o miejscu zamieszkania bohatera. Kraj - Stan (je?li jest podzia? na takowe) - Miejscowo?? - Ulica. Wpisujemy, je?li jest podane w ksi??ce, i poprzednie miejsca zamieszkania jak i obecne.

Zawód:
By?y:
Obecny:
Wszystko co wiemy o miejscu pracy bohatera. Cytujemy, cytujemy. By?e i obecne je?li s? wymienione.

Wspó?pracownicy:
Byli:
Obecni:
Tak jak z zawodem. Wszystko co wiemy o wspó?pracownikach bohatera. Cytaty.

Wygl?d:
Cytujemy wszystko na temta wygl?du naszego bohatera, oczywi?cie w punktach i zapomnia?am wcze?niej doda?, ?e chronologicznie, czyli zgodnie z kolejno?ci? pojawiania si? tych informacji w ksi??ce. Kolory w?osów, oczu, odcie? skóry, wzrost, waga, blizny, znamiona, tatua?e. Co si? da.

Cechy charakteru i fakty:

Z Magia K?sa:

Z Magia Parzy:

Z Magia Uderza:


Wszystkie wa?ne informacje odno?nie cech charakteru bohatera i wa?ne fakty z jego ?ycia. Wedle Waszego uznania, najwy?ej przy akcepcie Karty b?dziemy co? odrzuca?. Cytujemy. W punktach. Chronologicznie.
_________________
Jestem sobą. A kim innym powinnam być? Przecież nie zmienię się w ciebie.
 
     
Mishla
[Usunięty]

Wysłany: 2011-02-03, 21:35   

Poniewa? w tym momencie posiadam tom drugi tylko w form elektrycznej, podpisa?am cytat z tej cz??ci tylko z numerem rozdzia?u. Ma nadzieje ze karta poprawna:)


Imi? i nazwisko:
Corwin [MK- 83 str ]

Pseudonimy / Inne nazwiska:
Brak informacji

P?e?:
m??czyzna

Rasa:
Kotocz?owiek/ Cz?owiek-ry?
1) „Takie s? koto?aki - westchn??am.
Taaaaak. - Poruszy? g?ow? tak, by moje palce silniej drapa?y jego podbródek.
A potem staj? si? kotami-lud?mi - mówi?am dalej.”
[MK- 185 str]
2) „- Cz?owiekiem-rysiem. I wiesz co, lubi? czyta?, bo mog? dowiedzie? si? wielu ciekawych rzeczy o ludziach” [MK- 185 str]

Wiek:
Brak informacji

Data Urodzin:
Brak informacji

Miejsce Urodzenia:
Brak informacji

Rodzice:
Matka: Brak informacji
Ojciec: Brak informacji

Dzieci:
Brak.
1)”- O tak, lubi?. Chocia?, jak to si? mówi, strzela? ?lepakami. - Po tych s?owach Ciocia spojrza?a na mnie wymownie.” [MP- rozdzia? 19 ]

Inni cz?onkowie rodziny:
Brak informacji

Partner/Partnerka:
Singiel/Przelotne kochanki
1) „Ciocia B. skin??a g?ow?.
- Corwin by? naprawd? dobr? osob?. Przychodzi? tu wiele razy.
- Lubi? si? zabawi? - doda?a bouda. „
[MP- rozdzia? 19]

Inni powi?zani:
Brak informacji

Miejsce zamieszkania:
Brak informacji

Zawód:
By?y:
Brak informacji
Obecny:
Brak informacji

Wspó?pracownicy:
Byli:
Brak informacji
Obecni:
Brak informacji

Wygl?d:
1) „Przesun?? si? w stron? lampy i ?wiat?o pad?o wprost na jego twarz. Przera?aj?c? twarz. Ogromne, g??boko osadzone w czaszce oczy, patrz?ce kamiennym wzrokiem, ocienia?y krzaczaste brwi. Mia? masywny nos i szcz?k? zbyt du?? i wyrazist? jak na cz?owieka. Z?bami móg? chyba przegry?? bez wi?kszego wysi?ku stalowy drut. Jego grube, przypominaj?ce futro czerwonawe w?osy, zaczesane by?y z ty?u w kucyk. Po obu stronach twarzy zwisa?y tylko d?ugie baki, które sp?ywa?y wzd?u? ko?ci policzkowych i si?ga?y a? do klatki piersiowej. Spomi?dzy nich wystawa?y d?ugie, spiczaste uszy z ma?ymi k?pkami rudej sier?ci na ko?cach. Tej samej barwy w?osy, tylko krótsze i grubsze pokrywa?y szyj? i krta?, bezw?osy by? jedynie podbródek, na którym odznacza?a si? wyra?na linia golenia.
R?ce m??czyzny, niekszta?tne i nieproporcjonalne w stosunku do cia?a, spoczywa?y na stole. Pomy?la?am, ?e pomimo krótkich palców, ka?d? d?oni? móg?by bez problemu obj?? ca?? moj? g?ow?. Na nich równie? mia? w?osy, wyrasta?y k?pami czerwonego futra z k?ykci.
Corwin spojrza? na mnie i u?miechn?? si? szyderczo, obna?aj?c z?by. By?y ogromne i ostro zako?czone, podobnie jak sierpowate pazury, które wyrasta?y z czubków krótkich i grubych palców. Corwin rozprostowa? palce kocim ruchem i us?ysza?am, jak pazury drapi? drewnian? powierzchni? sto?u."
[MK- 182 str]


Cechy charakteru i fakty:
Z Magia K?sa:
1) „-Czy by?by? sk?onny da? materia? do m-skanowania? - spyta?am na koniec.
-Materia?? - powtórzy? z wahaniem.
-Krew, ?lin?, mocz, w?os. Cokolwiek, co mog?abym podda? badaniu.
Corwin wychyli? si? w moj? stron? i wymrucza? niskim g?osem:
-Oczywi?cie, ?e mog? ci co? da?. Nawet co? innego ni? krew czy ?lina.”
[MK- 184 str]

2) „-Tak, ale teraz jestem cz?owiekiem - doko?czy? za mnie i znowu poruszy? g?ow?, ?eby moje palce mog?y drapa? dalsze miejsca na podbródku i szyi. - Cz?owiekiem-rysiem. I wiesz co, lubi? czyta?, bo mog? dowiedzie? si? wielu ciekawych rzeczy o ludziach. Na przyk?ad tego, ?e ludzkie samice cz?sto maj? ruj?.
-Nadal polujesz mi?dzy drzewami w bezksi??ycowe noce, rysiu? - spyta?am mi?kko.
-Chod? ze mn? w nocy do puszczy, a sama si? przekonasz - wyszepta?.”
[MK-185 str]

3) „- Wys?a?em Dereka i Corwina do lasu - zacz?? opowiada? Curran. - Strzygo? czeka? tam na nich, zaatakowa? i zabra? Dereka. Ostatnie, co zapami?ta? Corwin, to ?e ch?opak mia? z?aman? nog?, ale nadal ?y?.
- A co z Corwinem? - spyta?am, przeczuwaj?c co? strasznego.
- Jest ranny - rzuci? krótko Curran.
- Jak bardzo?
- Umiera.”
[MK-370 str]

4) „-Nie przysz?a? do lasu - rzuci? ?a?o?nie, a ja zda?am sobie spraw?, ?e zapami?tam to oskar?enie do ko?ca moich dni.
-Nie - odpar?am, przytrzymuj?c go delikatnie. Jego klatka piersiowa dr?a?a wstrz?sana bólem. - Nie przysz?am.
-To bardzo ?le... - wyszepta? Corwin i zwiotcza? w moich ramionach. Ostro?nie po?o?y?am go z powrotem. Dr?a?. Krew przesi?ka?a z pl?taniny banda?y i brudzi?a prze?cierad?o.”
[MK-377str]

5) „Z ?ó?ka Corwina doszed? nas rozpaczliwy j?k, przypominaj?cy przepe?nione bólem, ochryp?e wycie umieraj?cego zwierz?cia.”[MK- 378 str]

Z Magia Parzy:
1) „- Corwin by? naprawd? dobr? osob?. Przychodzi? tu wiele razy.
- Lubi? si? zabawi? - doda?a bouda.
- O tak, lubi?. Chocia?, jak to si? mówi, strzela? ?lepakami. - Po tych s?owach Ciocia spojrza?a na mnie wymownie.”
[MP- rozdzia? 19]

Z Magia Uderza:
Brak wzmianek.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl created by enquish from Slums-Attack.org