Strona 1 z 14

Rozważania o Magic Slays

: 20 lip 2010, 10:45
autor: Loleczka
Wiadomo ju? jak b?dzie si? nazywa?a kolejna cz??? o Kate!

Magic Slays

Czyli inaczej: Magia Zabija

Wiadomo równie?, ?e kto? wa?ny w tej ksi??ce umiera.
Na kogo wy stawiacie? Wypowiadamy si?.
Niestety, nie wiemy jeszcze kiedy ta ksi??ka wyjdzie :-)

To ju? piata cz??? z siedmiu. Na tyle Ilona i Gordon podpisali umow?. Je?li tak dalej pójdzie, nie b?dziemy mieli co czyta? :lol:

Jak b?d? mia?a czas to jeszcze troch? poszperam, ale teraz musz? zacz?? si? szykowa? do wyjazdu. Zosta?y mi dwa dni, a nic jeszcze nie zrobi?am. Jezu...

: 20 lip 2010, 19:29
autor: Loleczka
Ilona napisa?a, ?e u?mierci jedn? z jej ulubionych postaci, wi?c tak na prawd? jest wiele mo?liwo?ci.
Wydaj? mi si? równie?, ?e us?yszymy, jak?? histori? jednego z cz?onków Gromady. Niestety nie pami?tam, którego, a jak na z?o?? nie mog? tego znale?? >.>

: 20 lip 2010, 20:12
autor: tusia13pl
Wydaje mi si?, ?e zabij? Dereka, poniewa? jego ?mier? mo?e emocjonalnie wp?yn?? na widzów. A wtedy ksi??ka b?dzie ciekawsza. A od Currana to wara!

: 20 lip 2010, 22:28
autor: Loleczka
Wi?kszo?? postaci, które poda?am jest wa?na dla ksi??ki i dla jej odbiorcy.
Nie obrazi?abym si?, gdyby zabi?a Teda. Po czwartym tomie stanowczo go nie lubi?. Mia?am równie? chwil?,kiedy nie lubi?am Saimana, ale pó?niej mi przesz?o. W sumie, jak jego zabij? Ilona to nie pogniewam si?. Tylko wara od Jima, Currana i Dereka!

: 20 lip 2010, 22:37
autor: tusia13pl
Zabij? jedn? z tych postaci, za którymi b?dziemy t?skni?. Currana nie ruszy, bo jest zbyt wa?ny dla ksi??ki i czytelników. Jima w?tpi?, ?eby zabi?a, poniewa? nie jest na tyle du?? postaci? (chyba, ?e to si? pó?niej zmienia) i du?o osób nie zauwa?y?oby jego straty (nie zabijajcie!). Derek jest najbardziej prawdopodobny.

: 20 lip 2010, 22:43
autor: Loleczka
tusia13pl pisze:Derek jest najbardziej prawdopodobny.
On równie? jest wa?n? postaci?. Mo?e zabije Hugh b?d? Mahona...

tusia13pl: Post jednolinijkowy :mrgreen:

: 20 lip 2010, 22:46
autor: tusia13pl
W?a?nie dlatego, ?e jest wa?n? postaci?. Po co mia?aby zabija? kogo? niewa?nego. Np. w HP nie zabija?a osób, których ?mier? nie poruszy?aby ludzi :-P

: 20 lip 2010, 22:49
autor: Loleczka
No có?, Hugh jest wa?na postaci?. Ted, Saiman i Andrea równie?. Zreszt?
w trzecim toie Ilona ma?o co nie zabi?a Dereka, wi?c to nie jego kolej :-D
On jest fajny, niech go zostawi :-)

: 20 lip 2010, 23:39
autor: Anthien
Niestety się nie wypowiem na temat kto umrze, z prostej przyczyny: Nie czytałam 3 ani 4 części więc nie wiem kto stanie się ważniejszy lub mniej ważny dla fabuły i fanów :-P
Po przeczytaniu 2 części to może być prawie każdy, zresztą nie wszystkie wymienione postacie się w nich pojawiły :mrgreen:

: 21 lip 2010, 00:38
autor: tusia13pl
W?a?nie, Loleczka, zwró? uwag? na to, ?e nie czyta?y?my 3 i 4 cz??ci, wi?c nie wiemy kto by? tak wa?ny, a kto nie :-P.

: 21 lip 2010, 06:07
autor: Loleczka
Wiele si? nie zmieni?o i w sumie na podstawie tych dwóch ksi??ek mo?na strzela?. Znajomo?? cz??ci czwartej b?d? trzeciej nie jest a? tak potrzebna, chocia? nie powiem jest przydatna :-)

: 21 lip 2010, 15:44
autor: Anne
Przyznam si? szczerze, ?e przerazi?a mnie ta wiadomo?? o ?mierci jednej z wa?niejszych postaci. Na dodatek ma by? to osoba lubiona przez Ilon?. Niestety pó?niej przypomnia?a o sobie moja brutalna natura która lubi kiedy bohaterowie gin?. Pierwsza my?l jaka mi przysz?a do g?owy to by? Curran. Wiem, ?e by?oby to okrutne w stosunku do czytelników ale równie? jak?e ciekawe posuni?cie ze strony autorów.
Uwa?am, ?e zabicie jakiejkolwiek wa?nej postaci to bardzo trudna sprawa dla autora i wielkie brawa dla Ilony, ?e maj? odwag? zrobi? co? takiego.
Tym bardziej b?d? niecierpliwie czeka? na kolejne tomy.

: 21 lip 2010, 16:25
autor: kara663
Loleczka pisze:Większość postaci, które podałam jest ważna dla książki i dla jej odbiorcy.
Nie obraziłabym się, gdyby zabiła Teda. Po czwartym tomie stanowczo go nie lubię. Miałam również chwilę, kiedy nie lubiłam Saimana, ale później mi przeszło. W sumie, jak jego zabiję Ilona to nie pogniewam się. Tylko wara od Jima, Currana i Dereka!
Ja teą nie chce żeby Ilona zabiła Jima , Currana lub Dereka ale tylko oni są na tyle ważnymi postaciami żeby ich żałować wiec pewnie to będzie jeden z nich :cry:

: 21 lip 2010, 19:41
autor: Loleczka
Có?, mo?liwe jest, ?e zabij? Andrea'e. Albo Raphaela. Oboje s? wa?nymi postaciami, wi?c wszystko jest mo?liwe. S?dz?, ?e zarówno Jim i Derek, a ju? zw?aszcza Curran maj? jeszcze jak?? du?? rol? do wykonania. Poza tym, s? tak? przybran? rodzin? Kate, wi?c mo?e Ilona si? zlituj? nad nimi.

: 22 lip 2010, 07:17
autor: Loleczka
Nie no, Curran? Nie zgadzam si?. On nie mo?e zgin??, protestuj?. Za d?ugo walczyli z Kate o siebie, ?eby teraz to wszystko zniszczy?. Mo?e to jednak nie b?dzie on...