Gavran Forum
Forum wielbicieli fantastyki.

Fanwork Zone - [txt] - TrudeDie - My∂lenie boli

TrudeDie - 2011-02-02, 19:12
Temat postu: [txt] - TrudeDie - My∂lenie boli
My¬?lenie boli. Stwierdzi¬?am to, gdy tylko znalaz¬?am w si?? w gimnazjum.
Kto my¬?li - nie przetrwa. Nie ma takiej opcji. Ludzie, kt??rzy - na og??¬? - u¬?ywaj¬? m??zgu rozumiej¬? zbyt wiele i nie potrafi¬? sobie poradzi?? z przetwarzanymi informacjami.
A ja nale¬??? do takich os??b.
Nazywam si?? Nina Dobrev, mam czterna¬?cie lat na karku i (co najmniej) kilkadziesi¬?t os??b, kt??re wola¬?by, ¬?eby mnie nie by¬?o. Bo wszystko im psuj??; ka¬?dy plan, ka¬?d¬? zabaw??. Wszystko.
Codziennie jestem poni¬?ana, maltretowana (nie tylko) emocjonalnie... Nie ma to jak Rosjanka w polskiej szkole.
Popadam w depresj??. Ona jest jak d??¬?, kt??rego dno znajduje si?? ode mnie ju¬? nie tak daleko jak kiedy¬?. I ci¬?gle si?? zbli¬?a.


Tego dnia znowu sz¬?am do szko¬?y ze spuszczon¬? g¬?ow¬?. Nie mia¬?am zamiaru cieszy?? si?? na to, co mia¬?o mnie zaraz spotka??. Bo kto cieszy¬?by si?? na w¬?asne krzywdy? Chyba jaki¬? masochista, kt??rym - o dziwo - nie jestem.
Na pewno nie by¬?oby mi tak smutno, gdyby by¬?o zimno i pada¬? deszcz. Ale na dworze by¬?o oko¬?o dwudziestu sze¬?ciu stopni, ¬?wieci¬?o s¬?o??ce i ??wierka¬?y ptaki. Co si?? dziwi?? - zbli¬?a¬?o si?? lato.
Do szko¬?y wesz¬?am r??wno z dzwonkiem. Stara¬?am si?? sp??dza?? tam jak najmniej czasu, wi??c sta¬?o si?? to u mnie regu¬?¬?. Podesz¬?am sprawdzi?? na planie co pierwsze. Matematyka.
Oj, ¬?le. Bardzo ¬?le.
Zrobi¬?am krok w stron?? drzwi wyj¬?ciowych, ale si?? powstrzyma¬?am. Za du¬?o godzin ju¬? opu¬?ci¬?am, nie chc?? zwraca?? na siebie uwagi kolejn¬? "N-k¬?".
Wlok¬?c nogami ruszy¬?am w stron?? klasy i do niej wesz¬?am. Nikt na mnie nie popatrzy¬? Nawet nauczycielka. Do tego ju¬? dosz¬?o? Mog¬?am sobie jednak odpu¬?ci??.
Zasiad¬?am w ¬?awce, spisa¬?am z tablicy temat i zadanie i zabra¬?am si?? za przerabianie tematu w samotno¬?ci.
Po pewnym czasie poczu¬?am na sobie czyj¬? wzrok. Podnios¬?am g¬?ow?? znad ksi¬?¬?ki i wypatrzy¬?am obserwatora.
Jaki¬? m??j r??wie¬?nik. Nie znam go, nigdy tu nie widzia¬?am.
Spuszczam z powrotem g¬?ow??.
- Dzwonek za... - Wymamrota¬?am pod nosem p??¬? godziny p??¬?niej - trzy... dwa... jeden... zero. - Zako??czy¬?am odliczanie r??wno z rozlegni??ciem si?? d¬?wi??ku dzwonka. Kolejny rytua¬?. Odlicza¬?am czas do ko??ca ka¬?dej lekcji, ¬?eby wiedzie?? kiedy znikn¬???; kiedy i kt??r??dy przej¬???, w taki spos??b by widzia¬?o mnie jak najmniej os??b.
Zwykle wychodz?? ze szko¬?y i chowam si?? w nieu¬?ywanej altance za szko¬?¬?. Zim¬? jest tam ca¬?kiem ciep¬?o dzi??ki niez¬?ej izolacji, a latem panuje tam przyjemny ch¬???d. Poza tym jest jasno i stoi ¬?aweczka, na kt??rej mog?? przycupn¬???, by zrobi?? lekcje.
Dzisiaj jednak nie mog¬?am si?? schowa?? w moim azylu. Kiedy chcia¬?am do niego wej¬???, zobaczy¬?am ¬?e w ¬?rodku kto¬? jest. Szybko stamt¬?d uciek¬?am.
Do ko??ca dnia nie mog¬?am tam wej¬???, bo ci¬?gle widzia¬?am kogo¬? przez szybk??. Chowa¬?am si?? wi??c na szkolnym strychu. Stoj¬? tam wszystkie rzeczy, kt??re zosta¬?y usuni??te z sal by zrobi?? w nich klasy. Nasza szko¬?a mie¬?ci si?? w starym, zadbanym dworku, wi??c tych "artefakt??w" jest du¬?o.

Wr??ci¬?am do domu do¬??? weso¬?a. Jak na mnie, oczywi¬?cie.
Na moje szcz??¬?cie, dzie?? przebieg¬? bez wi??kszych eksces??w ze strony moich prze¬?ladowc??w. A wszelkie jakie by¬?y za¬?egnywa¬? jaki¬? (chyba nowy) ch¬?opak z mojej klasy. Nie wiem jak on to robi¬?, ale pojawia¬? si?? tam, gdzie by¬?o trzeba. Do ko??ca dnia i tak nie pozna¬?am jego imienia, a gdy mnie dzisiaj uratowa¬? powiedzia¬?am tylko z¬?owrogo, ¬?e "sama bym sobie poradzi¬?a", wi??c sam mi chyba nie powie jak si?? nazywa.
Z reszt¬?, nie musia¬?am si?? tym martwi??.
S¬?dz¬?c po pud¬?ach stoj¬?cych w przedpokoju, nast??pnego dnia mia¬?o mnie tu nie by??.
_________________________________

Pr??bka tego, co kole¬?anki nazywaj¬? moj¬? tw??rczo¬?ci¬?, a ja bana¬?ami nie wartymi czytania.
Jestem ciekawa jak przyjmie si?? Nina. Je¬?li dobrze, to mo¬?e tu jeszcze co¬? dopisz??.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group