Gavran Forum
Forum wielbicieli fantastyki.

Archiwum / ¶mietnik - Forumowy radiow?ze?

Kometa - 2010-08-02, 21:19
Temat postu: Forumowy radiow??ze¬?
Dobrze, jak niekt??rzy z was ju¬? pewnie wiedz¬? niedawno powsta¬?o u nas ma¬?e i niezobowi¬?zuj¬?ce forumowe radio. Niestety jest nas do obs¬?ugiwania go troszk?? za ma¬?o - ja i Misiek nie zawsze mamy czas czy mo¬?liwo¬?ci nadawania. Szukamy os??b ch??tnych do nadawania autorskich audycji w naszym radyjku.

W tym temacie nale¬?y poda?? w jakie dni i w jakich godzinach byliby¬?cie "wolni" i mogli puszcza?? muzyk??. Zaznaczam tylko, ¬?e taka deklaracja staje si?? wi¬?¬?¬?ca i je¬?li napiszecie ¬?e np w pi¬?tek o 18:00 do 20:00 mog?? nadawa?? to jeste¬?cie w ka¬?dy pi¬?tek o 18:00 przy odbiorniku. Wszelkie nieobecno¬?ci czy zmiany w planach nale¬?ny zg¬?asza?? wcze¬?niej.

To pozwoli nam sporz¬?dzi?? program (grafik) nadawania. Okre¬?limy dat??, godzin?? i charakter audycji dzi??ki czemu u¬?ytkownicy b??d¬? mogli sobie wybra?? czego chc¬? pos¬?ucha??.

Mile widziane s¬? osoby z mikrofonami, kt??re nie b??d¬? si?? kr??powa?? powiedzie?? kilka s¬???w na antenie i w zwi¬?zku z tym przygotuj¬? sobie jakie¬? ciekawe info b¬?d¬? anegdotki do przekazania u¬?ytkownikom forum. Czekam na ciekawe propozycj?? ;)

tusia13pl - 2010-08-03, 00:42

Ja bardzo ch??tnie zaanga¬?owa¬?abym si?? w co¬? takiego, ale w tym momencie ci??¬?ko mi powiedzie?? kiedy b??d?? wolna jak nie znam teraz planu lekcji, ani nie wiem kiedy b??d?? mia¬?a zaj??cia dodatkowe. Tak wi??c jakby co to dopiero we wrze¬?niu b??d?? mog¬?a powiedzie?? kiedy na pewno mog??.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group