Gavran Forum
Forum wielbicieli fantastyki.

Karty ID Nieludzi - Karta ID | Necz?owiek: Wujek Mike

Onyks - 2010-03-07, 01:56
Temat postu: Karta ID | Necz¬?owiek: Wujek Mike
Imi?? i nazwisko:
brak danych

Pseudonimy / Inne nazwiska:
Wujek Mike [WK - 230 str.]

P¬?e??:
m??¬?czyzna

Rasa:
Niecz¬?owiek
Rodzaj: brak danych
W¬?a¬?ciwo¬?ci rodzaju: brak danych
W¬?a¬?ciwa forma: brak danych

Wiek:
Ludzki: brak danych
Faktyczny (nieludzki): "podejrzewa¬?am, ¬?e Wujek Mike by¬? bardzo stary" [WK - 233 str.]

Data Urodzin:
brak danych

Miejsce Urodzenia:
prawdopodobnie Irlandia
  * "w jego akcencie s¬?ycha?? by¬?o ca¬?¬? histori?? Irlandii" [WK - 230 str.]

Rodzice:
Matka: brak danych
Ojciec: brak danych

Dzieci:
brak danych

Inni cz¬?onkowie rodziny:
brak danych

Partner/Partnerka:
brak danych

Inni powi¬?zani:
brak danych

Zwierz¬?tko:
brak danych

Miejsce zamieszkania:
By¬?e: brak danych
Obecne: Tri-Cites

Zaw??d:
By¬?y: brak danych
Obecny: w¬?a¬?ciciel baru dla nieludzi "U Wujka Mike" w Pasco [ZK - 223 - 224 str.]

  * "Bar „U wujka Mike'a" znajdowa¬? si?? po drugiej stronie rzeki, niedaleko Industrial Park w Pasco". [ZK - 224 str.]

Wsp??¬?pracownicy:
Byli: brak danych
Obecni:
Fergus [WK - 230 str.]
Biddy [WK - 231 str.]
Cook [WK - 231 str.]

Pojazd:
brak danych

Wygl¬?d:
  * "Wujek Mike wygl¬?da¬? dok¬?adnie tak, jak powinien wygl¬?da?? w¬?a¬?ciciel szynku. Jak gdyby wnikn¬?¬? do mojej g¬?owy i wyci¬?gn¬?¬? z niej wizerunki ober¬?yst??w ze wszystkich ksi¬?¬?ek, film??w i opowiada??, jakie zna¬?am, a nast??pnie przedestylowa¬? i po¬?¬?czy¬? w perfekcyjn¬? karykatur??”. [WK - 230 - 231 str.]
  * "By¬? ¬?redniego wzrostu, mia¬? szerokie bary, grube i silne d¬?onie o kr??tkich palcach oraz przyjemn¬?, ale bardziej charyzmatyczn¬? ni¬? przystojn¬? twarz. Br¬?z jego w¬?os??w wpada¬? w rudo¬???, cho?? na opalonej twarzy nie dostrzeg¬?am ¬?adnych pieg??w. Mrok nocy zacieni¬? jego oczy, ale wiedzia¬?am, ¬?e s¬? jaskrawo piwne i ¬?e wykorzysta¬? ich moc na nieszcz??snym pracowniku". [WK - 231 str.]

Cechy charakteru i fakty:

Z Zewu Ksi??¬?yca:
  1. Na bar Wujka Mike'a rzucono urok tak, aby ludzie unikali tego miejsca. Nie dzia¬?a on na zmiennokszta¬?tnych, wilko¬?aki i wampiry. [ZK - 223 - 224 str.]
  2. "¬?ciany "Wujka Mike'a" zawsze by¬?y ¬?wie¬?e i czyste - trudno powiedzie??, czy te same dzieciaki powstrzymywa¬?a magia, czy kto¬? z p??dzlem i du¬?¬? ilo¬?ci¬? farby". [ZK - 224 str.]
  3. "Wewn¬?trz lokalu panowa¬? mrok i nieuwa¬?na osoba mog¬?a przegapi?? schodek, kt??ry prowadzi¬? z przedsionka do g¬???wnego pomieszczenia. (...) Bar ci¬?gn¬?¬? si?? wzd¬?u¬? ¬?ciany po naszej prawej stronie. Na ¬?rodku pomieszczenia znajdowa¬? si?? niewielki parkiet do ta??ca, wok??¬? kt??rego sta¬?y skupiska stolik??w". [ZK - 224 - 225 str.]

Z Wi??z??w Krwi:
  1. "Wujek Mike nale¬?a¬? do grupy tych nielicznych, kt??rzy pod¬?¬?yliby za czarnoksi??¬?nikiem. Po drugie - zar??wno nienawidzi¬? Szarych Pan??w, jak i ba¬? si?? ich. Po trzecie - wcale nie uwa¬?a¬? ludzi za skupiska atom??w". [WK - 236 str.]
  2. "Zobaczy¬?am, ¬?e Wujek Mike przedziera si?? przez t¬?um. W ko??cu stan¬?¬? przede mn¬? z zatroskan¬? min¬?. O jego w¬?adzy mog¬?o ¬?wiadczy?? to, ¬?e wszyscy czekali na jego wyrok.
  - Muzyka - zdecydowa¬?. - M??j go¬??? zaoferuje nam za go¬?cin?? prezent w postaci muzyki".
  [WK - 250 str.]
  3. "Wi??c je¬?li kto¬? wypowie to s¬?owo, medalion spopieli wszystko, czego dotyka? (...) - Wujek Mike zakl¬?¬? w medalionie twoje imi??. Nikt inny nie mo¬?e przywo¬?a?? jego mocy, a ty sama musisz tego pragn¬???". [WK - 292 str.]


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group