Gavran Forum
Forum wielbicieli fantastyki.

Hyde Park - W≥asny biznes

Kometa - 2009-11-27, 18:39
Temat postu: W≥asny biznes
.

Ostanio z Ilir'em do¬??? lu¬?no zastanawiali¬?my sie nad rozkr??ceniem w¬?asnego biznesu. Jako, ¬?e nasze preferncje s¬? podobne i jasno okre¬?lone my¬?leli¬?my ¬?eby za¬?o¬?y?? wydawictwo. Niestety w dziedzinie robienia jakichkolwiek interes??w jeste¬?my kompletnie zieloni. Dlatego te¬? postanowi¬?am za¬?o¬?y?? taki temat. Lu¬?ne dyskusje, niezobowi¬?zuj¬?ce, o rozk??caniu w¬?asnego interesu, porady i pytania, wasze opinie o danym pomy¬?le i wasze w¬?asne pomys¬?y. A mo¬?e uda nam si?? nawi¬?za?? jak¬?¬? ciekaw¬? wsp??¬?prac??? Zapraszam do wypowiadania si?? w temacie ;) Niec co¬? si?? dzieje, zr??bmy wsp??lnie mo¬?e jak¬?¬? ma¬?¬? burz?? m??zg??w?

Anonymous - 2009-11-27, 20:28

co trzeba do w¬?asnego biznesu wed¬?ug mnie (ale to teoria, nigdy nie zamierza¬?em i nie zamierzam prowadzi?? w¬?asnego biznesu nastawionego na zarobek)

1) Pomys¬? - np wydawnictwo, ok, ale jakie, czym ma walczy?? z konkurencj¬?, w czym ma si?? specjalizowa??.
2)Analiza ekonomiczna - ok, mam pomys¬? sk¬?d bra?? materia¬?y, ale ile b??d¬? kosztowa??, czy b??d?? musia¬? za nie zap¬?aci?? od razu czy b??dzie to % od sprzeda¬?y, czy jeszcze inaczej. Jak rozwi¬?za?? kwestie edycji, sk¬?adu, kto to b??dzie robi¬? i za ile. I druk, ile b??dzie kosztowa¬?, zwykle to zale¬?y od nak¬?adu, wi??c ile si?? sprzeda na tyle szybko ¬?e nie "uwi??zi" ¬?rodk??w, jak b??d?? rozprowadza¬? towar, przez jak¬?¬? sie??, internet, inaczej...
3)Kwestia ¬?rodk??w na start, ile potrzeba, czy sta?? mnie na kredyt, czy mog?? liczy?? na jakie¬? dofinansowanie
4)Kwestia prawno-skarbowa - rejestracja firmy, prowadzenie ksi¬?g, kwestie ubezpiecze??

trzeba si¬?¬??? i rozpisa?? to sobie punkt po punkcie, wa¬?ne ¬?eby nie rozpatrywa?? tego ¬?yczeniowo, tylko maksymalnie realistycznie. A je¬?li po tym nadal uwa¬?acie ¬?e to da si?? zrobi?? to spr??bowa??.

Ilir - 2009-11-28, 13:12

Gobur bardzo ¬?le do tego podchodzisz. Przede wszystkim nastawiasz si?? na to i¬? ta firma z g??ry b??dzie z¬?ym trafem. Przynajmniej tak odbieram to co napisa¬?e¬?. Oczywi¬?cie, ¬?e masz racje proponuj¬?c by wszystko napisa?? sobie w punktach i przeanalizowa?? za i przeciw. Jednak pesymizm nie jest tutaj wskazany.

Ja Komecie wys¬?a¬?em kilka link??w. Mam nadzieje, ¬?e przeczyta¬?a to wszystko. Zak¬?adaj¬?c wydawnictwo, trzeba na pewno liczy?? si?? z tym i¬? wypromowanie danej ksi¬?¬?ki b??dzie liczy?? si?? z ogromnymi trudno¬?ciami, nie tylko finansowymi ale g¬???wnie monopolowymi. W Polsce mamy kilku kluczowych wydawnictw i do tego dystrybutor??w tych¬?e ksi¬?¬?ek. Trzeba te¬? rozpatrzy?? mo¬?liwo¬??? wsp??¬?pracy z dan¬? firm¬?, kt??ra zaj??¬?aby si?? zape¬?nieniem p??¬?ek w innych sklepach.
Istnieje ryzyko, ¬?e wielki dystrybutor np. Olesiejuk nie zechce spojrze?? na ma¬?e wydawnictwo, kt??re jest bardzo m¬?ode i nie ma ¬?adnych osi¬?g??w 'autorskich'.

Z innej strony, je¬?li kto¬? chce to odniesie sukces. Ja jestem jak najbardziej za wydawnictwem:)

Anonymous - 2009-11-28, 13:26

C??¬?, ja my¬?l?? ¬?e Gobur to bardzo dobrze uj¬?¬?. Nie wyczuwam tam pesymizmu, raczej twardy realizm. To powa¬?ny interes, gdzie zyski mo¬?na odczu?? dopiero po roku, a nawet po dw??ch, tak wi??c nie patrzmy na to w spos??b Hurra entuzjastyczny, ale w realistyczny. Ale nie powiem, ¬?e bez ¬?wie¬?ego optymizmu nic nie wsk??racie.

Pomys¬? z wydawnictwem jest bardzo ciekawy, ale sami przyznajcie, ¬?e dosy?? ryzykowny. Trzeba mie?? du¬?y wk¬?ad w¬?asny (¬?rodki w¬?asne - money). Musicie si?? zorientowa?? jakie ksi¬?¬?ki ewentualnie wydawnictwo wydawa¬?oby, tak ¬?eby podpasowa?? si?? pod wymagania rynkowe, do jakich os??b skierowa?? ksi¬?¬?ki. Ale przypuszczam, ¬?e pewnie w Waszym przypadku chodzi o fantastyk?? :-P

Napisa?? dobry biznes plan (albo zatrudni?? kogo¬? kto zrobi to profesjonalnie za Was) i wtedy jest szansa o dofinansowanie ze ¬?rodk??w unijnych, albo w ostateczno¬?ci zaci¬?gn¬??? kredyt w banku.

Wypromowanie ksi¬?¬?ki jest kosztowne. Ale dzia¬?a te¬? reklama szeptana, kt??ra te¬? przynosi ma¬?y zysk. Strona internetowa wydawnictwa nie jest najwa¬?niejszym priorytetem, ale pomaga.

Przede wszystkim czyje ksi¬?¬?ki chcieliby¬?cie wydawa??? Macie co¬? na oku? Kto¬? znajomy pisze, a mo¬?e Wy? Poszuka?? dobrego korektora, bez tego ani rusz.

Ja b??d?? Wam kibicowa??, je¬?li zdecydujecie si?? za¬?o¬?y?? to wydawnictwo.

Anonymous - 2009-11-28, 13:50

Absolutnie nie zak¬?adam ¬?e firma to co¬? z¬?ego, po prostu wiem z do¬?wiadczenia ¬?e bez wcze¬?niejszego skalkulowania po prostu si?? nie da. Musisz wszystko mie?? zaplanowane, bo najgorsza mo¬?liwo¬??? to ¬?e utykasz gdzie¬? po ¬?rodku z braku funduszy. Moi znajomi z Krakowa przez pewien czas mieli wydawnictwo zajmuj¬?ce si?? mi??dzy innymi wydawaniem gry Legenda Pi??ciu Kr??g??w, mieli te¬? zap??dy komiksowo Mangowe. Wiem ¬?e dla nich najwi??kszym problemem by¬?a dystrybucja. Te¬? Faber z ksi??garni Faber??w z Warszawy na to narzeka¬?. Ma¬?e ksi??garnie nie maj¬? ¬?rodk??w wi??c kupuj¬? tylko pewne tytu¬?y, a tacy giganci jak EMPIK dyktuj¬? ostre warunki.
Kometa - 2009-11-28, 16:22

Co do dyktowania warunk??w przez Empik to co¬? o tym wiemy - pracujemy tam ;) I cho?? ksi¬?¬?ka to nie nasz dzia¬?, mamy poj??cie o tym jak empik pogrywa sobie z wydawcami i dystrybutorami. Ale nie o tym chcia¬?am.

Tak Misiek przeczyta¬?am to wszystko, cho?? niekt??re rzeczy toche po ¬?epkach. Najbardziej optymistycznie wygl¬?da to: http://fortunet.eu/ tu by¬?my mieli za plecami kogo¬? z do¬?wiadczeniem - mogliby¬?my od tego zaczyna??. Nie mniej jednak nawet gdyby¬?my mieli kogo¬? kto by nas za r¬?czk?? prowadzi¬? przez ca¬?y czas wci¬?¬? nam brakuje jednego - pieni??dzy.

My¬?la¬?am ju¬? o jakiej¬? rozs¬?dnej po¬?yczce, nie chc?? polega?? na dofinansowaniu kt??rego nie wiadomo czy uda si?? nam dosta??. A z tego co zd¬?¬?y¬?am si?? zorientowa?? nasza zdolno¬??? kredytowa jest do¬??? n??dzna.

Co do tego co by mia¬?o wydawa?? to wydawnictwo, my¬?leli¬?my przedewszystkim o m¬?odych i nieznanych autorach. Tematyka fantastyka, horror, thriller w porywach do krymina¬?u. (Misiek wiem ju¬? chyba jak nazwiemy to wydawnictwo xD ) . Chodzi¬?o mi te¬? po g¬?owie wydawanie e-book??w (tak e-book??w, a nie adio-book??w), ale tu kompletnie nie wiem na ile to jest mo¬?liwe. Ale by¬?aby to jaka¬? nowo¬???. Ju¬? chodz¬? s¬?uchy o tym ¬?e monitor ma zast¬?pi?? papier i ¬?e maj¬? by?? specjalne czytniki do e-book??w. Cho?? wcale mi si?? nie podoba odstawianie papierowych ksi¬?¬?ek w k¬?t, to pod wzgl??dem oryginalno¬?ci byliby¬?my bardzo do przodu. I chyba wysz¬?oby taniej, nie trzeba p¬?aci?? za druk... ale m??wi?? to taki pomys¬? z sufitu, za ma¬?o si?? na tym znam.

Anonymous - 2009-11-28, 19:06

z E-bookami to b??dzie wam ci??¬?ko, tak jak to tu wygl¬?da i pewnie podobnie b??dzie w Polsce to dystrybutorem jest firma produkuj¬?ca sprz??t - czytnik. Jako ¬?e zarabia w¬?a¬?nie na nim i na abonamencie (E-booki dostaje si?? za darmo, p¬?aci si?? tylko abonament) to nie zale¬?y jej za bardzo na tym co tam pakuj¬?. Dla nich wa¬?ne s¬? znane nazwiska dobrze wygl¬?daj¬?ce w reklamie, a te wsp??¬?pracuj¬? z najwi??kszymi wydawnictwami - te najlepiej p¬?ac¬?. Problem jest chyba na pocz¬?tku z tym ¬?e jak nie macie znanych nazwisk w menu i specjalizujecie si?? w w¬?skiej klienteli to b??d¬? was traktowa?? po macoszemu. Dlatego chyba te wydawnictwa takie jak MAG powsta¬?y jako dodatek do innej dzia¬?alno¬?ci, mieli czas na to by przebi?? si?? na rynek bo dochody czerpali z innych ¬?r??de¬?. MAG na pocz¬?tku by¬? hurtowni¬? gier, g¬???wnie karcianek, zaczeli bawi?? si?? w wydawnictwo ¬?eby wyda?? swoj¬? gazet?? i gr??. Potem by¬?y prawa do 1 edycji warhammera w czasach kiedy by¬?a moda na RPG a na rynku nie by¬?o nic po polsku. A dopiero potem zabrali si?? za ksi¬?¬?ki, tak na powa¬?nie to po oko¬?o 10 latach dzia¬?alno¬?ci. Ale wtedy mieli ju¬? mark?? i ¬?atwiej by¬?o im prowadzi?? negocjacje.
Co do pieni??dzy to odradzam kredyt je¬?li nie macie bardzo dobrego biznes planu z realn¬? szans¬? na dzia¬?anie. Ze wzgl??du na obecn¬? sytuacj?? w bankowo¬?ci b??dzie drogi i ryzykowny. A je¬?li jest tylko szansa na jakie¬? dofinansowanie to trzeba j¬? ¬?apa??.

Ilir - 2009-11-28, 23:25

Kometa zgadzam si?? z Goburem. Mo¬?e w¬?a¬?nie stworzy?? co¬? innowacyjnego by potem wprowadzi?? na rynek prawdziw¬? bomb??? Tylko co by to mog¬?o by???
Panthera - 2009-11-29, 12:09

Ja mam jedno pytanie w sumie.
Ksi¬?¬?ki polskich autor??w czy zagranicznych? Bo je¬?li tych drugich to trzeba te¬? zapewni?? sobie t¬?umaczy na pocz¬?tek i dobr¬? korekt??.
E-booki to ¬?liski temat i mog¬? by?? dodatkiem do oferty w du¬?ej firmie imo, a nie jedna z g¬???wnych atrakcji bo w Polsce e-booki raczej widzi si?? w ¬?wietle ¬?ci¬?gni??cia z neta za darmo ni¬? kupienia ;) I to si?? tak szybko nie zmieni.

Ilir - 2009-11-29, 19:30

Panthera te¬? masz racj?? :-> Czekam na wypowied¬? Komety :-)
Anonymous - 2009-11-29, 20:18

przeczyta¬?em t¬? reklam?? z linka http://fortunet.eu/ . Nie¬?le sobie licz¬?. Zysk na ksi¬?¬?ce to mi??dzy 10 a 20%, a oni bior¬? 15... ¬?eby si?? to op¬?aca¬?o finansowo to musia¬?a by by?? niez¬?a bomba. To raczej co¬? dla kogo¬? kto chce wyda?? co¬? w niewielkim nak¬?adzie i nie wie jak.
A tak z ciekawo¬?ci to kto¬? jeszcze ma jakie¬? pomys¬?y na biznes? Ja kiedy¬? jako plan awaryjny zastanawia¬?em si?? nad firm¬? zajmuj¬?c¬? si?? obs¬?ug¬? "General Aviation", ma¬?ych prywatnych samolot??w. Co¬? jak warsztat samochodowy, tylko na lotnisku. A teraz mam takie ma¬?e marzenie, na emerytur??, za¬?o¬?y?? stadnin?? i hodowl?? koni. Tyle ¬?e to nie tyle dla zysku co dla siebie.

Kometa - 2010-04-25, 15:17

Panthera napisa≥/a:
Ksi¬?¬?ki polskich autor??w czy zagranicznych? Bo je¬?li tych drugich to trzeba te¬? zapewni?? sobie t¬?umaczy na pocz¬?tek i dobr¬? korekt??.


Ja my¬?la¬?am bardziej o polskich autorach, a je¬?li zagraniczni to tak mi si?? marzy¬?o zeby tylko klasyki w wersji kolekcjonerskiej. Takie ¬?liczne wypasione wydania.

ale co ciekawe, ostatnio si?? dowiedzia¬?am o czym¬? takim jak ksi¬?¬?ka na ¬?yczenie. U mnie w pracy na szkoleniu o tym wspomniano. Na rynek wchodzi taka maszyna kt??ra drukuje ksi¬?¬?k?? ¬?rednio w 3,5 minuty. Je¬?li masz j¬? w formie cyfrowej mo¬?esz j¬? na zawo¬?anie wydrukowa?? klientowi. Oczywi¬?cie musisz mie?? do niej prawa, ale sam pomys¬? jest ciekawy uwa¬?am. Ale to tak by¬?o tylko lu¬?no wspomniane a w samej sieci brak jeszcze konkret??w wi??c sama nie wiem co mam o tym my¬?le??. Nie mniej jednak jest to ju¬? jaka¬? podpowied¬? w jakim kierunku zmierza rynek ksi¬?¬?kowy.

Panthera napisa≥/a:
E-booki to ¬?liski temat i mog¬? by?? dodatkiem do oferty w du¬?ej firmie imo, a nie jedna z g¬???wnych atrakcji bo w Polsce e-booki raczej widzi si?? w ¬?wietle ¬?ci¬?gni??cia z neta za darmo ni¬? kupienia ;) I to si?? tak szybko nie zmieni.


Owszem ¬?liski temat. Na szkoleniu pokazywali nam urz¬?dzenie do odczytu e-book??w. Rozmiar??w ksi¬?¬?ki w fajnym sk??rzanym pokrowcu... Jako produkt kt??rym chcia¬?abym handlowa??, to niekoniecznie, ale jako dodatek do oferty...

Tak czy inaczej nie mog?? si?? odczepi?? od pomys¬?u wydawnictwa. Chodzi za mn¬? i n??ci. Jednak za ma¬?o wiem o zak¬?adaniu w¬?asnego biznesu :(

Anonymous - 2010-04-25, 15:58

Ja d¬?ugo ¬?y¬?am w przekonaniu, ¬?e otworz?? w¬?asny biznes. Sz¬?am z t¬? my¬?l¬? na studia, pewna na 100%, ¬?e po 3 latach otworz?? w¬?asny gabinet dietetyczny. Wtedy na warszawskim rynku by¬?y mo¬?e 3, mo¬?e 4 takie gabinety. A tu nagle, dos¬?ownie w ci¬?gu kilku miesi??cy z 4 gabinet??w zrobi¬?o si?? 30. W ka¬?dej si¬?owni, przychodni i gabinecie kosmetycznym jest dietetyk. Rynek wysyci¬? si?? do granic mo¬?liwo¬?ci i nie ma gdzie wepchn¬??? ma¬?ego palca. Za 2 miesi¬?ce dostan?? dyplom i szczerze m??wi¬?c, w¬?tpi??, ¬?eby by¬?a szansa, ¬?ebym w moim mie¬?cie znalaz¬?a prac?? w zawodzie, a ju¬? na pewno nie otworz?? w¬?asnego gabinetu. C??¬?... Pono?? w biznesie trzeba by?? przede wszystkim elastycznym i chyba b??d?? musia¬?a tej elastyczno¬?ci w sobie poszuka??.
Kometa - 2010-04-25, 17:47

Lamia mo¬?esz pisa?? ksi¬?¬?ki dietetyczne, to si?? zawsze dobrze sprzedaja, jak ju¬? b??dziemy mie?? wydawnictwo to ci je wydamy xD
Anonymous - 2010-04-25, 20:18

Kometa napisa≥/a:
Lamia mo¬?esz pisa?? ksi¬?¬?ki dietetyczne, to si?? zawsze dobrze sprzedaja, jak ju¬? b??dziemy mie?? wydawnictwo to ci je wydamy xD

Good point :mrgreen: Ale i tak wol?? pisa?? powie¬?ci.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group